Ingen JO-utredning av Sahlins eventuellt bristfälliga diarieföring

Efter att media skrivit om att Mona Sahlin inte låtit diarieföra de intyg hon skrivit till sin dåvarande livvakt, anmälde Samhällsmagasinet Avsnitt förfarandet till Justitieombudsmannen (JO). Avsnitt hemställde att JO skulle utreda ”huruvida Mona Sahlin åsidosatt sina åligganden enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen genom att ej skyndsamt låta diarieföra upprättade intyg”. JO Cecilia Renfors meddelade idag följande kortfattade beslut: ”Du har anmält Mona Sahlin, tidigare nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, för brister i diarieföringen av upprättade intyg. Din anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.”