Intagnas föreningsfrihet utreds av JO

Genom en källa fick Avsnitt del av beslut som visade att en anstalt beslutat om huruvida en intagen på en kvinnoanstalt fick gå in i och gå ur anstaltens förtroenderåd. Avsnitt har tidigare skrivit om att Kriminalvården inte alltid följt grundlagens tydliga bud. Eftersom förtroenderådet är en sammanslutning av intagna bedömde Avsnitt att förfarandet stred mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten, och skickade besluten till Justitieombudsmannen. Nu har JO skickat remiss till Kriminalvårdens huvudkontor och anmodat myndighetens jurister att yttra sig över Avsnitts anmälan.