Oklart om frivilligt seminarium

Seminarier i straffrätt och processrätt är examinerande moment på juristprogrammet vid Uppsala universitet. I mitten av december klagade en student vid Uppsala universitet på Twitter på att ett seminarium om bevisvärdering i sexualbrottsmål inte varit obligatoriskt. Orsaken till att närvarokravet slopats var, uppgav studenten, att studenter begärt dispens med hänvisning till att de är berörda av sexualbrott. Studenten ifrågasatte huruvida sådan dispens var förenlig med universitetets pedagogiska modell och undrade vilka andra delar av utbildningen som studenter kan skippa för att de känner sig berörda av ämnet. Studenten noterade att det inte är en rättighet att studera på juristprogrammet.

Avsnitt kontrollerade med Uppsala universitet om det inkommit några ansökningar om dispens från närvarokravet vid Fördjupningsseminarium II på termin 4 på juristprogrammet. Varken kursföreståndaren eller de lärare som hade hand om seminarierna i fråga mottog några dispensansökningar muntligt eller skriftligt, uppgav universitetet efter kontroll med samtliga berörda. Avsnitt nöjde sig med detta besked och fann inte skäl att gå vidare med uttag och undersökning av e-postloggar från universitetet. Det synes som om man vilsefört studenterna om anledningen till att seminariet var frivilligt, eller som om något missförstånd uppstått. Det förefaller inte rimligt om studenter ska kunna frånvara från undervisningstillfällen på grund av att det berörs av ämnet, hur känsligt detta än är. Huruvida någon liknande policy tillämpas i framtiden återstår att se.

Annons