Oklart om frivilligt seminarium

Seminarier i straffrätt och processrätt är examinerande moment på juristprogrammet vid Uppsala universitet. I mitten av december klagade en student vid Uppsala universitet på Twitter på att ett seminarium om bevisvärdering i sexualbrottsmål inte varit obligatoriskt. Orsaken till att närvarokravet slopats var, uppgav studenten, att studenter begärt dispens med hänvisning till att de är berörda av sexualbrott. Studenten ifrågasatte huruvida sådan dispens var förenlig med universitetets pedagogiska modell och undrade vilka andra delar av utbildningen som studenter kan skippa för att de känner sig berörda av ämnet. Studenten noterade att det inte är en rättighet att studera på juristprogrammet.

Avsnitt kontrollerade med Uppsala universitet om det inkommit några ansökningar om dispens från närvarokravet vid Fördjupningsseminarium II på termin 4 på juristprogrammet. Varken kursföreståndaren eller de lärare som hade hand om seminarierna i fråga mottog några dispensansökningar muntligt eller skriftligt, uppgav universitetet efter kontroll med samtliga berörda. Avsnitt nöjde sig med detta besked och fann inte skäl att gå vidare med uttag och undersökning av e-postloggar från universitetet. Det synes som om man vilsefört studenterna om anledningen till att seminariet var frivilligt, eller som om något missförstånd uppstått. Det förefaller inte rimligt om studenter ska kunna frånvara från undervisningstillfällen på grund av att det berörs av ämnet, hur känsligt detta än är. Huruvida någon liknande policy tillämpas i framtiden återstår att se.

Festskrift till Veronica C. Andersson

Festskrift till Veronica C. Andersson är nummer 3 för 2020 av tidskriften Samhällsmagasinet Avsnitt, och utkom i november 2020. Skriften, som tillägnas sekretessjuristen Veronica C. Andersson, är en kortare festskrift och innehåller artiklar av sju skribenter inom ämnena extremhögern (hets mot folkgrupp och organisationsförbud) och offentlighet och sekretess. Skriften torde finnas på de större myndigheterna och kan lånas på Kungliga biblioteket och på Lunds universitetsbibliotek. Bland artiklarna finns bl.a. Är en handling färdigställd när den är färdig? av juristen och journalisten Per Hagström. Se även andra artiklar här.

Artikeln Myndigheters hänvisningsrätt i tryckfrihetsförordningen (2018) av Veronica C. Andersson, som hänvisas till i festskriften, finns tillgänglig här.

Intagnas föreningsfrihet utreds av JO

Genom en källa fick Avsnitt del av beslut som visade att en anstalt beslutat om huruvida en intagen på en kvinnoanstalt fick gå in i och gå ur anstaltens förtroenderåd. Avsnitt har tidigare skrivit om att Kriminalvården inte alltid följt grundlagens tydliga bud. Eftersom förtroenderådet är en sammanslutning av intagna bedömde Avsnitt att förfarandet stred mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten, och skickade besluten till Justitieombudsmannen. Nu har JO skickat remiss till Kriminalvårdens huvudkontor och anmodat myndighetens jurister att yttra sig över Avsnitts anmälan.