Tips och kontakt

Kontakt med redaktion och reportrar

För allmänna frågor och kontakt med redaktionen, vänligen maila red@avsnittmagasinet.se eller redaktionen@avsnitt.press

Redaktionen för Samhällsmagasinet Avsnitt är till större delen hemlig på grund av de känsliga frågor tidningen avhandlar. Det är också därför de flesta artiklar signeras av redaktionen som helhet.

Du som redan etablerat en kontakt känner till vem journalisten du har kontakt med är och kan kontakta vederbörande på de sätt ni kommit överens om.

Ansvarig utgivare

För kontakt med ansvarig utgivare Martin Tunström, maila au@avsnitt.press

Chefredaktör

För kontakt med chefredaktör T J, maila redaktionen@avsnitt.press

Tips och uppgiftslämnande till Avsnitt

Vi tar emot nya tips eller nya kontakter för uppgiftslämnande till en säker e-post via adressen tips@avsnitt.press.

Dina tips och uppgifter till oss omfattas av den grundlagsskyddade meddelarfriheten oavsett hur du kontaktar oss eller våra reportrar. Det gäller oavsett om kontakten sker via adressen ovan eller via privata kontaktvägar, andra e-postadresser eller meddelandetjänster samt brev eller telefon. Läs mer nedan om meddelarskyddet och meddelarfriheten.

Tänk på att lämna uppgifter på ett så säkert sätt som möjligt. Om uppgifterna är av väldigt känslig natur kan du kontakta oss först för att komma överens om hur uppgifterna ska förmedlas.

Rätten att lämna uppgifter och skyddet för anonymitet

Meddelarfrihet och meddelarskydd

Var och en är i Sverige garanterad meddelarfrihet. Det är en grundlagsstadgad rätt att vända sig till media och journalister för att lämna uppgifter. I meddelarfriheten ingår ett anonymitetsskydd, alltså att den som tar emot ett tips inte får avslöja källan om han eller hon vill vara anonym. Utgångspunkten är alltid att en uppgiftslämnare ska hållas anonym.

Som skydd för denna rätt, meddelarskyddet, föreskrivs i grundlagen ett förbud mot efterforskning av uppgiftslämnare och ett förbud mot repressalier mot uppgiftslämnare. Det innebär att staten eller det allmänna får inte efterforska vem som lämnat uppgifter och inte heller straffa den som lämnat uppgifterna. Det är också straffbart för den journalist eller tidning som tar emot uppgifter att röja en källas identitet obehörigen.

Läs mer om meddelarfrihet och meddelarskydd på Journalistförbundets hemsida.

Avsnitts hantering av känsliga uppgifter och tips

Samhällsmagasinet Avsnitt bevakar ett flertal känsliga samhällsfrågor som rör bland annat myndighetsutövning, misstänkta brott i offentlig maktutövning och extrempolitiska organisationers verksamhet och brottslighet. Det innebär att vi hanterar och är vana att hantera känsliga uppgifter och kontakter med uppgiftslämnare som tar stora personliga risker genom att delge oss viktig information.